สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.หนองขาหย่าง วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวหนองขาหย่าง ตามนโยบายส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" โดยท่านนายอำเภอหนองขาหย่าง นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้นดำเนินการใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ 📌ประเด็นที่ 1 การดูแลคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง 📌ประเด็นที่ 2 การจัดการขยะชุมขน 📌ประเด็นที่ 3 การจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน RTI 📌ประเด็นที่ 4 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยบูรณาการทรัพยากรร่วมกันในทุกหน่วยงาน


link News