สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

เกี่ยวกับหน่วยงาน / ข้อมูลพื้นฐาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH link Policy